Michael Ancher (1849 – 1927)

Michael Ancher tilhørte den realistiske ret­ningen i dansk maleri, en retning som blant annet var opptatt av underklassens liv og levned. Mens kunstnerne tidligere hadde laget bilder av og for den overklasse som besøkte de nye museene og utstillingene som var etablert i de store byene, vendte de unge malerne seg nå mot fiskere, bønder og fabrikkarbeidere. Og det vakte forargelse blant de kondisjonerte, som ikke ønsket å møte almuen og dens elendige levekår når de tok med seg sin pene familie på utstilling. Ancher ble oppdradd i den gamle akademiske tradisjonen, men ble snart grepet av den nye retningen. Allerede ett år før han var ferdig på akademiet i København, besøkte han Skagen for første gang i 1874. Og etter noen år slo han seg ned i Skagen og giftet seg med hotelleier Brøndums datter, Anna, som også var maler. Grunnen til det var primært at Skagen på denne tiden var en fiskerlandsby langt borte fra hovedstaden. Her kunne han bli kjent med og studere fiskernes liv hele året rundt. Og fiskerne ble da også ett av Anchers hovedmotiver.

I begynnelsen malte han i en mer gammelmodig stil med vekt på konturlinjen, hvor mellomrommene (hode, kropp og ben) var modellert frem slik at det virker som om vi kan gripe og berøre dem. Det kalles en lineær-taktil stil. Men da Michael og Anna reiste til Paris på 1880-tallet og oppholdt seg der en vinter og en vår, ble stilen mer impresjonistisk, slik vi kan se det i Griegsamlingens maleri Paa stejlepladsen, fiskerkoner ordner nettene. I forgrunnen til høyre står fiskerkonen og det fiskenett hun klargjør tydelig frem, mens de øvrige figurene i bakgrunnen er halvt uthvisket av et blendende hvitt lys som kommer fra horisonten. Strøkene er da også tydelige, og også markene innover i landskapet vitner om lysets evne til å oppløse alle faste former.

Slik er motivet typisk nok for Ancher, men måten det er malt på viser at lyset i dette tilfellet er viktigere enn aktørene. Det var da også lyset som førte stadig flere kunstnere til Skagen slik at man etter hvert fikk en koloni på stedet.

Det interessante med dette maleriet er at det viser en overgang i Anchers orientering. Bort fra arbeidere og fiskere og over mot Skagens særegne lys, og da er ikke betegnelsen realistisk lenger særlig treffende, selv om bildet heller ikke er helt ut impresjonistisk. Men moder­nistisk er det, for modernismen var mer opptatt av de formale problemer, og lys og farge hører inn under dem, enn av et bestemt motiv.

  • «På stejlepladsen, fiskekoner ordner nettene, Skagen», 1927 – «Fishwives Arranging the Fishing Nets, Skagen»