Os Senioruniversitet: Grøsvik -Korleis påverkar plast miljøet i havet?

Alle som ferdast langs kysten har sett mengda av plast som ligg i viker og sund. Dei rydde-aksjonar som har vore gjennomført i det siste har vist at det har hopa seg opp mange tonn med plast, store mengder som ligg i så tjukke lag at det er krevjande å fjerne alt.

Ifølge Havforskingsinstituttet er omlag 80 prosent av søppelet i havet plast. Mellom fem og tretten millionar tonn hamnar i verdshava kvart år. Grove estimat syner at berre ein prosent av havplasten flyt opp til overflata, medan fem prosent driv i land på strendene. Resten fell til botnen. Dette får store konsekvensar for fisk, fugl og sjødyr.

Dei store plastbitane som søkk ned på havbotnen kan sette seg fast i korallar eller påverke livet på botnen på mange vis. Mange fuglar og sjøpattedyr døyr kvart år fordi dei set seg fast i søppelet, eller fordi dei forvekslar søppelet med mat. Når dyra viklar seg inn i tau, garn eller emballasje får dei problem med å bevege seg og med å fange mat, og dei kan få kutt og infeksjonar i såra. Når dyra et plasten, kan det hindre opptaket av næring, eller dei kan få forstopping. Giftstoff frå plast hopar seg dessutan opp i dyra og kan overførast til neste ledd i næringskjeda.