Persevere. 24.02 – 25.03

Persevere. 24.02 – 25.03

(Scroll down for English)
Åpning lørdag 24. februar kl. 14 – 16 
Utstillingen åpnes av Trond Mohn. Tale ved dr. Alasdair Allan, patron for Stiftelsen Håndslag til vår eldse sjømannskirke og skotsk minister for Europa og internasjonal utvikling. Hilsen fra Hordaland Fylkeskommune ved Beate Husa. Hilsen fra Stiftelsen Håndslag til vår eldste sjømannskirke ved Lisbeth Iversen.
Musikalsk innslag: Pål sine Haner.
 
 
So with our darkest days behind
Our ship of hope will steer
And when in doubt just keep in mind
Our motto: ‘Persevere’
(dikt på våpenskjold for Leith havn)
Historisk har det vært sterke bånd mellom Norge og Skottland, spesielt den nordlige delen med Shetland og Orknøyene, der den nordiske arven er merkbar nesten overalt. De nære forbindelsene mellom våre regioner har påvirket både sosialt og politsk liv og språk og kultur. Så kanskje er det helt naturlig at det var i Edinburgh den første norske sjømannskirken utenlands ble etablert. For tiden holder Leith School of Art til i kirken. Interessant nok har deler av staben ved skolen forbindelser til Norge gjennom de unge mennene som kom over Nordsjøen i løpet av krigen. Skolens stab og tidligere studenter er svært interessert i å opprettholde forbindelsen til skolens norske opprinnelse. Dette har blitt gjort i form av utveksling av utstillinger. I fjor hadde kunstneren Bodil Friele en utstilling på skolen med tittelen “Prisoner of War – Paintings and Poems” basert  på tiden hennes far tilbrakte i en tysk fangeleir under andre verdenskrig. I år har stab og tidligere studenter ved Leith School of Art blitt invitert til å holde en utstilling med malerier og grafikk ved Oseana Kunst & Kultursenter. Bak det hele står Stiftelsen Håndslag til vår eldste sjømannskirke, som ble etablert for å bevare arven og det dens nåværende institusjon representerer – og å fortsette å utvikle grunnleggernes visjon om en helhetlig tilnærming til kunstundervisning, med klarhet, orden og omsorg for den enkelte student og en ambisjon om å bygge et kreativt fellesskap for kunstnere og studenter.
Gjennom det daglige livet ved Leith School of Art klinger det et ekko fra det lutherske kirkefellesskapet, som arbeidet for å utvikle sine egne visjoner for de 150 år de holdt til i det samme bygget
Med denne utstillingen fra Leith School of Art styrker vi båndene mellom våre to regioner og kulturelle institusjoner på begge sider av Nordsjøen
 
Bjørn Inge Follevaag, kurator
 
Kunstnere: Izzy Thomson, David Martin, Matthew Storstein, Kenneth Le Riche, Katie Watson, David Henderson, Ginny Elston, Jenny Martin, Kristina Chan, Nihad Al Turk, Philip Archer
 
Opening Saturday February 24 at 2 – 4 pm.
Opening speach by Trond Mohn. Speach also by Dr. Alasdair Allan. Greetings from Hordaland County Council by Beate Husa. Greetings from the Helping Hand Trust by Lisbeth Iversen.
Music: Paal sine Haner
 
 
So with our darkest days behind
Our ship of hope will steer
And when in doubt just keep in mind
Our motto: ‘Persevere’                                                                                                                                                                          
 
(poem from the coat of arms of the port of Leith)
 
Historically there have been strong ties between Norway and Scotland, particularly Northern Scotland with the Shetlands and the Orkneys where the Norse heritage is evident almost everywhere. The close links between our regions have affected social and political life as well as language and culture. So perhaps it is only natural that the establishment of the first Norwegian Seamen’s Church abroad was in Edinburgh. Currently Leith School of Art is situated it the Church. And, interestingly enough, some of the staff at school have links to Norway through the young men who came across the North Sea during the war. The staff and alumni at the school are very keen to maintain links with the school’s Norwegian heritage. This has been done in the form of exchange of exhibitions. Last year the Norwegian Artist Bodil Friele held a show at the school under the title “Prisoner of War – Paintings and Poems” based on her father’s time as prisoner in a German war camp during WWII. This year we have invited staff and alumni at Leith School of Art with an exhibition of painting and printmaking to visit Norway and to exhibit at Oseana Art & Culture Center. Behind it all we find the Helping Hand Trust who have been established to preserve the heritage the building and its current institution represents – continuing to develop the founders’ vision for a holistic approach to teaching art with clarity, order and care for each student, while striving to build a creative community of artists and students.
 
The ongoing life of Leith School of Art echoes the Lutheran church community who strove to develop their own vision for 150 years in the same building.
 
The relationship between Norway and Scotland continues to be developed through Leith School of Art with this exhibition, forging closer links between our two communities.
Bjørn Inge Follevaag,  curator

Artists:  Izzy Thomson, David Martin, Matthew Storstein, Kenneth Le Riche, Katie Watson, David Henderson, Ginny Elston, Jenny Martin, Kristina Chan, Nihad Al Turk, Philip Archer