Tor-Finn Malum Fitje – Aleph Null & The Missing Mass

Tor-Finn Malum Fitje – Aleph Null & The Missing Mass

Tidsplan for verkene i Tor-Finn Malum Fitjes utstilling / Time schedule for the works in Tor-Finn Malum Fitje’s show:
Aleph Null & The Missing Mass, 2017, video, 100 min:
Visningstidspunkter: Hverdager og lørdager: 11:05, 12:50, 14:35  Søndager: 12:15, 14:00, 15:45 / Screening times: Work days and Saturdays: 11:05 am, 12:50 pm, 2:35pm  Sundays: 12:15 pm, 2 pm, 3.45 pm
 
Phonautograph, 2014, video, 45 min.
Visningstidspunkter / Screening times: Hverdager og lørdager: 11:15, 13:35 / Workdays and Saturdays: 11:15 am, 1:35 pm   Søndager: 12:15, 14:35, 16:55 / Sundays: 12.15pm, 2:35 pm, 4:55 pm
 
The Mystery of Bird Navigation, 2016, video, 83 min.
Visningstidspunkter / Screening times:Hverdager og lørdager: 12:05, 14:25 / Workdays and Saturdays: 12:05 pm, 2:25 pm   Søndager: 13:05, 15:25 / Sundays: 1:05 pm, 3:25 pm

The Color of Quarks, 2015, text, sound, stereo, 45 min.
Lydverket starter til følgende tider / The sound piece starts at the following hours:Hverdager og lørdager: 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 14:25, 15:15 / Workdays and Saturdays: 11:05 am, 11:55 am, 12:45 pm, 1:35 pm, 2:25 pm, 3:15 pm    Søndager: 12:05, 12:55, 13:45, 14:35, 15:25, 16:15, 17:05 / Sundays: 12:05 pm, 12:55 pm, 1:45 pm, 2:35 pm, 3:25 pm, 4:15 pm, 5:05 pm
(Scroll down for English)
 Samtidskunstens tematiske spennvidde er stor, og flere har reflektert over den situasjonen en nærmest bare kan oppleve i dagens kunstfelt, der fagområder en ellers ikke regner som beslektede, kan finne et møtepunkt. På kunstkonferanser og seminarer kan et debattpanel like gjerne settes sammen av økonomer og partikkelfysikere som av kunstnere og kunstteoretikere, eller de kan alle samtale med hverandre. Tor-Finn Malum Fitje tar på mange måter denne situasjonen inn i sine arbeider. Med visuelle, soniske og poetiske virkemidler og omfattende bruk av materiale funnet på internett – vår tids felles reservoar for fakta, løgn og hva som helst mellom disse ideale ytterpunktene – vever han assosiative nettverk som danner forførende, nærmest hypnotiske og særdeles underholdende fortellinger. 
 De fire arbeidene som vises på utstillingen, ett lydverk og tre filmer, er laget over en tidsperiode på like mange år, og de deler en overordnet problemstilling om hvordan beskrive eller representere noe i form av noe annet. På ett nivå handler det altså om representasjonens problem, som hos Malum Fitje etter hvert resulterer i et slags utvidet metaforbegrep. Samtidig deler verkene en overordnet tematikk som stiller spørsmål ved motsetningene mellom de såkalte harde og myke vitenskaper, ofte romantisert og demonisert som Hjernen og Hjertet. Har de kanskje mer til felles enn representanter for begge parter er villig til å anerkjenne?
Tre av arbeidene er vist tidligere, mens filmen Aleph Null & The Missing Mass, som også har lånt tittel til utstillingen, får sin premiere på Oseana. Utgangspunktet for denne filmen er begrepet mørk materie, og både vitenskap, kunsthistorie, black metal og konspirasjonsteorier blir her en del av en suggererende filmatisk fortelling. 
Tor-Finn Malum Fitje har sin kunstutdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, Konstfack, Stockholm og Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, der han tok sin master i 2016. Før han begynte på kunstutdannelsen studerte han film- og tv-produksjon ved Universitetet i Bergen, og i noen år var han aktiv i filmrelatert arbeid i Bergen, både som filmskribent for Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), som programansvarlig for Bergen Filmklubb og kurator for Kino Borealis. Han har både publisert selv og blitt omtalt i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og har stilt ut omfattende i Stockholm, men også i Helsinki og på Västerås Konstmuseum. Han har deltatt ved den franske festivalen Videoformes i Clermont-Ferrand, og filmen ”Phonautograph” blir distribuert av det velrennomerte svenske arkivet for kunstfilm, Filmform. 
Utstillingen står til og med søndag 5. november
 
Exhibition opening Saturday, October 14th. During the hour before the show opens, the audience is invited to a conversation as an introduction to his works and methods.
1 pm – 2 pm: Artist conversation between Tor-Finn Malum Fitje and curator Evelyn Holm. The conversation will take place in Vargasalen.
2 pm – 4 pm: Exhibition opening in Hvelvet.
The thematic range of contemporary art is wide, and several have given some thoughts to the situation found almost solely in today’s art, where professional fields usually not associated with each other can find common ground.  A discussion panel at art conferences and seminars might consist of economists and particle physicists as well as artists and art theorists, or they can together contribute to the conversation. In many ways, Tor-Finn Malum Fitje brings this situation to his works. Through visual, sonic and poetic means and a comprehensive use of material found on the internet – currently our common reservoir of facts, lies and whatever between these ideal extremes – he weaves associative networks that form seductive, almost hypnotic and highly entertaining narratives.
The four works presented in the show, one soundwork, and three films, are created over a time span of as many years, sharing the main question of how to describe or represent something by something else. At one level, accordingly, this displays the problem of representation, which for Malum Fitje has resulted in a kind of expanded concept of metaphor. At the same time, the works share a questioning of the opposition between the so-called hard and soft sciences, often romanticized and demonized as the Brain and the Heart. Maybe they have more in common than the involved parts may want to acknowledge?
Three of the works have been shown before, while the film Alpha Null & The Missing Mass, also lending the title to the exhibition, premieres at Oseana. The point of departure for this work is the concept dark matter, and science, art history, black metal, and conspiracy theories become here a part of an absorbing cinematic story.
Tor-Finn Malum Fitje got his art education from Faculty of Fine Art, Music and Design, Bergen, Konstfack, Stockholm, and Royal Institute of Art, Stockholm, and holds a Master of Fine Art from the latter. Before attending his art education, he studied film and television production at the University of Bergen, and for some years he did film-related work in Bergen, as a writer for Bergen International Film Festival (BIFF), as Program director for Bergen Filmclub and curator for Cinema Borealis. He has published and been mentioned in international scientific magazines and has exhibited several times in Stockholm as well as in Helsinki and at Västerås Art Museum. He has taken part at the festival Videoformes in Clermont-Ferrand, France, and the film Phonautograph is distributed by the recognized Swedish archive for art films, Filmform.
The show lasts until Sunday, November 5th.