Magnhild Øen Nordahl: Oppløyste abstraksjonar

Magnhild Øen Nordahl: Oppløyste abstraksjonar

(Scroll down for English)

Utstillingsopning laurdag 5. februar kl.1016 i Griegsamlingen.

Samtale mellom Randi Grov Berger og Magnhild Øen Nordahl kl.1516.

Ope studio med sideprogram på Entrée
5. februar13.mars, 2022 (program under)


Utstillinga «Oppløyste abstraksjonar» på Oseana Kunst- og Kultursenter viser den Bergensbaserte kunstnaren Magnhild Øen Nordahl sitt avsluttande doktorgradsarbeid ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved Universitetet i Bergen. Randi Grov Berger er kurator for utstillinga, som er eit samarbeid med galleriet Entrée i Bergen.


I botnen er alle 3D-modellar oppbygd av lag med abstraksjonar, som x-y-z koordinatar, matematiske formlar, nullar og eittal. Når ein scannar ein gjenstand, er det tydleg korleis abstraksjonsprosessen forenklar ved at noko blir inkludert og noko utelatt; formen til gjenstanden er med vidare, men ikkje lukt, smak eller kulturell kontekst. Naturvitskap, språk, økonomi og andre system som forenklar, kategoriserer og strukturerer ei kaotisk verd, bygger alle på abstraksjonar. Desse strukturane er med på å styre korleis vi forstår verda og korleis vi konstruerer den. Innanfor billedkunstfeltet har dei nye 3D-modelleringsteknologiane i stor grad påverka korleis kunstnerar arbeider. Øen Nordahl tar dette eit steg vidare ved å oppløyse og undersøke sjølve abstraksjonane i 3D-modelleringsteknologien, og korleis desse verktøya påverkar tinga vi lagar og vårt blikk på verda rundt oss.


Utstillinga aktiverer Oseana sitt store lokale i første etasje som vanlegvis husar Griegsamlinga. Parallellt med utstillingsperioden har Øen Nordahl ope studio på Entrée der vi inviterer publikum til å delta i eit diskursivt program med inviterte gjester som går vidare inn i dei tema som kunstnaren bearbeider skulpturelt. Programmet består av workshops og presentasjonar frå Patrícia Šichmanová, Sidsel Christensen, N. Katherine Hayles, Gabriele de Seta og Felipe R Pena. Sjå fullt program under.


Magnhild Øen Nordahl (f. 1985, Ulsteinvik) bur og arbeider i Bergen. Ho har sin base på Aldea Center for Contemporary Art, Design and Technology som ho var med å etablere i 2018 og som har produsert fleire av verka i utstillinga. Øen Nordahl sin hovedinteresse som kunstnar er korleis menneske overset fenomena vi opplever gjennom kroppen sitt sanseapparat til abstrakte konsept, og korleis vi bruker desse forenklingane til å lage nye forståingsmodellar og skape nye gjenstandar. Å kappe opp, blande og sette saman ulike materiale har blitt hennar metode for å løyse opp abstraksjonar og forstå̊ omverda gjennom auger, hender og føter. Tidlegare prosjekt har tatt for seg kroppsbaserte måleiningar, talsystem, formelen for jorda si form og andre typar universelle standardar. Øen Nordahl har sin mastergrad frå Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2014) og Kunst- og designhøgskulen i Bergen (2010). Ho har stilt ut sine verk på̊ institusjonar som Bergen Kunsthall, Astrup Fearnley Museet i Oslo, Palais de Tokyo i Paris (FR) og Banff Center for Arts and Creativity i Alberta (CA). Hennar arbeid er inkludert i samlinga til KODE Kunstmuseer i Bergen, Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde og Equinor kunstprogram.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

PROGRAM VED ENTRÉE:

Adresse: Entrée, Markeveien 4B, 5012 Bergen. entreebergen.no


Laurdag 12. Februar kl 12-16
Workshop i parametrisk design leia av Patrícia Šichmanová. Patrícia Šichmanová er kunstnar og leiar for digitalverkstaden ved Aldea Center for Contemporary Art, Design and Technology, Bergen. Ho vil gi ei innføring i korleis ein kan bruke parametrisk design i 3D-modelleringsprogrammet Fusion360. Kurset krever at ein har installert Fusion360 og har grunnleggande kunnskaper om programvaren. Påmelding til entree.randi@gmail.com.


Søndag 13. Februar kl. 13
Forelesing av Gabriele de Seta. Gabriele de Seta har ein doktorgrad frå Hong Kong Polytechnic University og var postdoktorstipendiat ved Institute of Ethnology, Academia Sinica i Taipei. Gabriele er for tida postdoktorstipendiat ved Universitetet i Bergen, kor han er ein del av det ERC-finansierte prosjektet «Machine Vision in Everyday Life». Hans forskingsarbeid, basert på etnografisk engasjement på tvers av fleire stadar, fokuserer på digitale mediepraksisar, sosiotekniske forviklingar og vernakulær kreativitet i den kinesisktalande verda. I sitt foredrag på Entrée vil Gabriele sjå tilbake på Luciana Parisis bok, Contagious Architecture, for å spekulere rundt rollen til abstraksjon, modellering og algoritmar i kreative praksiser som parametrisk design og musikkskaping.

Fredag 25. Februar kl. 19
Forelesing av N. Katherine Hayles. Professor N. Katherine Hayles er litteraturkritikar og teoretikar. Ho har skrive bøker som «How We Became Posthuman» og «Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious», og er kjend for å pløye ny mark i skjeringspunktet mellom vitskap og humaniora. I «Unthought» syner ho korleis vi tenker uten å tenke – korleis vi bruker kognitive prosessar som er utilgjengelege for medvitet, men som likevel er naudsynte for at det skal fungere. På Entrée vil ho gi ei forelesing der ho presenterer sitt nyskapande arbeid.

Laurdag 5. Mars kl. 15
Forelesing av Felipe R Pena. Felipe R Pena er ein Brasiliansk kurator med base i Oslo og Rio de Janeiro, der han driv galleriet Cavalo. På Entrée vil Pena halde ei forelesing om den brasilianske kunstnaren Lygia Clark og den neokonkrete rørsla i Brasil. Med fokus på den deltakarbaserte tilnærminga og relasjonen til modernismen i 1950-talets Brasil, vil Pena gå inn i korleis den kunsthistoriske arven etter desse kunstnarane påvirkar kunst og arkitektur i Latinamerika i dag.

Torsdag 10. Mars kl. 18
Performance Lecture av Sidsel Christensen. Sidsel Christensen er kunstnar og PhD-kandidat ved KMD. I forelesinga vil Christensen aktivere interiøret på Entrée og gi eit innblikk i sitt forskingsprosjekt «Hyperspace som eit reflekterande verktøy: merkelege bevegelsar gjennom romlige, digitale og tekstbaserte medier.» Dette forskingsprosjektet undersøker korleis vitskapelege/matematiske modellar av fysiske dimensjonar og deira innbyrdes samanhengar, kan brukas som eit generativt verktøy i samtidskunst.

/ English //

Exhibition opening: Saturday February 5th, 10AM – 4PM.

Conversation between Randi Grov Berger and Magnhild Øen Nordahl: 3PM – 4PM.

Open studio and sideprogram at Entrée
February 5 — March 13, 2022 (program below)

The exhibition Oppløyste abstraksjonar at Oseana Kunst- og Kultursenter is the final presentation of Bergen-based artist Magnhild Øen Nordahl’s artistic research PhD project that she has been working on at the Faculty of Art, Music and Design at the University of Bergen. The exhibition has been curated by Randi Grov Berger in collaboration with Entrée.

The exhibition consists of a combination of colorful sculptures and exhibition architecture that in different ways make use of, and at the same time examine, abstraction in 3D modeling. Secret Support  is a close study of translations between the digital and non-digital which takes place when a virtual shape is turned into a physical object. Their shapes are derived from the support structures that hold an object in place while being 3D printed, a structure which is automatically generated by a proprietary algorithm. In the interactive sculpture series Holder, Øen Nordahl lets various YouTube instructors teach 3D modeling by using her sculptures as the object for the exercise. The exhibition architecture is created by enlarging small, geometric fragments of 3D scanned objects that have a dual role by also being shown in the exhibition as a series of jesmonite sculptures.
 
In their foundation 3D models are built up by layers of abstraction, which include x-y-z coordinates, mathematical formulas, and zeros and ones. When you scan an object it becomes clear how the abstraction process simplifies by including some qualities and discarding others; the shape of the object continues to exist, but not the smell, taste or cultural context. The natural sciences, language, economics and other systems that simplify, categorize and structure our chaotic world are all built on abstractions. Together these structures steer our understanding of the world and how we construct it. In Øen Nordahl’s PhD project she uses her sculptural practice to investigate what the abstractions in 3D modeling technology are and how they influence the things that we make and the way that we look at our surroundings.

The exhibition activates Oseana’s large space on the first floor that normally houses The Grieg Collection. In parallel with this exhibition Øen Nordahl presents an open studio at Entrée, where we invite our audience to participate in a discursive program with invited guests who go further into the themes that the artist process sculpturally. The program consists of workshops and presentations by Patrícia Šichmanová, Sidsel Christensen, N. Kathrine Hayles, Gabriele de Seta and Felipe R Pena. See below for the full program.

Magnhild Øen Nordahl (f.1985, Ulsteinvik) lives and works in Bergen. She is based at Aldea Center for Contemporary Art, Design and Technology, which she co-founded in 2018, and which has produced many of the works in the exhibition. Øen Nordahl’s main artistic interest is how humans translate the phenomena we perceive through our bodily senses into abstract concepts, and how we use these simplifications to create new modes of understanding and to make new things. Chopping up, mixing and assembling different materials has become her method of dissolving abstractions and of understanding the world through her eyes, hands and feet. Previous projects have examined body-based measurement units, numerical systems, the formula for the shape of the Earth and other kinds of universal standards. Øen Nordahl has an MA in Fine Arts from the Royal Institute of Art in Stockholm (2014) and a BA in Fine Arts from the National Academy of Art, KhiB in Bergen (2010). She has exhibited her work at institutions including  Bergen Kunsthall, Astrup Fearnley Museum in Oslo, Palais de Tokyo in Paris and Banff Center for Arts and Creativity in Alberta (Canada). Her work is included in the collections of KODE Art Museums, The Sogn og Fjordane Art Museum and The Equinor Collection.

The exhibition is supported by the Norwegian Arts Council.

PROGRAM AT ENTRÉE


Address: Entrée, Markeveien 4B, 5012 Bergen. entreebergen.no


Saturday 12. February, from 12-16
Workshop in parametric design by Patrícia Šichmanová

Patrícia Šichmanová is an artist and digital lab manager at Aldea Center for Contemporary Art, Design and Technology. She will give an introduction to the use of parametric design in the 3D modeling software Fusion360. To participate in the workshop it is required to have installed Fusion360 beforehand and to have basic knowledge about the software. To sign up send an email to entree.randi@gmail.com.


Sunday 13. February, at 13.00
Lecture by Gabriele de Seta

Gabriele de Seta holds a PhD from the Hong Kong Polytechnic University and was a Postdoctoral Fellow at the Institute of Ethnology, Academia Sinica in Taipei. Gabriele is currently a Postdoctoral Researcher at the University of Bergen, where he is part of the ERC-funded project “Machine Vision in Everyday Life”. His research work, grounded on ethnographic engagement across multiple sites, focuses on digital media practices, sociotechnical entanglements and vernacular creativity in the Chinese-speaking world. In his talk at Entrée, Gabriele will revisit Luciana Parisis’ book Contagious Architecture to speculate about the role of abstraction, modeling and algorithms in creative practices such as parametric design and music-making.


Friday 25. February, at 19.00
Lecture by N. Kathrine Hayles

Professor N. Kathrine Hayles is a literary critic and theorist. Her writing includes the books How We Became Posthuman and Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious. She is known for breaking new ground at the intersection of the sciences and the humanities. In Unthought, she bridges disciplines by revealing how we think without thinking—how we use cognitive processes that are inaccessible to consciousness yet necessary for it to function. At Entrée she will give a lecture where she presents her innovative work.


Saturday 5. March, at 15.00
Lecture by Felipe R Pena

Felipe R Pena is a Brazilian curator based in Oslo and Rio de Janeiro where he runs the gallery Cavalo. At Entrée Pena wil give a lecture on the artist Lygia Clark and the Neo-Concrete movement. Focusing on its participatory approach and relation to modernism in Brazil in the 1950’s, Felipe will consider how their legacy is affecting art and architecture in Latin America today.


Thursday 10. March, at 18.00
Performance Lecture by Sidsel Christensen

Sidsel Christensen is an artist and PhD candidate at KMD. In her performance lecture Christensen will activate the interior at Entrée and share elements of her artistic research project “Hyperspace as reflective tool: strange movements through spatial, digital and text-based media.” In this research project Christensen investigates how scientific/mathematical models of physical dimensions and their interrelationships, can be used as a generative tool in contemporary art.